Bylos

2023 rugsėjo 25 d.

Lietuvoje nepripažinti ir neleisti vykdyti Latvijos policijos sprendimai dėl 45 270 Eur administracinių baudų paskyrimo juridiniam asmeniui

Reikalavimas aiškiai, be abejonių nustatyti, kad asmeniui buvo žinoma apie teismo procesą, nustatytas 2009 m. vasario 26 d. Europos Sąjungos Tarybos pamatiniu sprendimu 2009/299/TVR, iš dalies keičiančiu 2005 m. vasario 24 d. Europos Sąjungos Tarybos pamatinį sprendimą 2005/214/TVR ir stiprinančiu asmenų procesines teises bei skatinančiu tarpusavio pripažinimo principo taikymą sprendimams, priimtiems atitinkamam asmeniui asmeniškai nedalyvavus teisminiame nagrinėjime.

Pamatinio sprendimo 2005/214 20 straipsnio 3 dalyje taip pat nurodyta, kad vykdančiosios valstybės narės kompetentinga institucija gali atsisakyti pripažinti ir vykdyti sprendimą skirti finansinę baudą, esant vienam iš nepripažinimo ir nevykdymo pagrindų, išvardytų Pamatinio sprendimo 2005/214 7 straipsnio 1 ir 2 dalyse, taip pat remdamosi jo 20 straipsnio 3 dalimi, jeigu juo pažeidžiamos ESS 6 straipsnyje įtvirtintos pagrindinės teisės ar pagrindiniai teisės principai. Prie šių pagrindinių teisių priskiriama, pirma, teisė į teisingą bylos nagrinėjimą, kuri yra sudedamoji teisės į veiksmingą teisminę gynybą dalis, ir, antra, teisė į gynybą, atitinkamai įtvirtintos Chartijos 47 straipsnio antroje pastraipoje ir 48 straipsnio 2 dalyje. Užtikrindamos teisę į teisingą bylos nagrinėjimą ir teisę į gynybą, valstybių narių valdžios institucijos, skiriančios finansinę baudą, kaip tai suprantama pagal Pamatinio sprendimo 2005/214 1 straipsnio a punktą, privalo užtikrinti, kad, įteikiant sprendimą, kuriuo skiriama tokia bauda, suinteresuotasis asmuo būtų jam suprantama kalba informuotas apie svarbiausias minėto sprendimo dalis, iš kurių galėtų suprasti, kuo yra kaltinamas, taip pat pasinaudoti visomis gynybos teisėmis, arba apie galimybę prireikus gauti šių dalių vertimą raštu. Dėl to vykdančiosios valstybės narės kompetentinga institucija, remdamasi Pamatinio sprendimo 2005/214 20 straipsnio 3 dalimi, gali atsisakyti pripažinti ir vykdyti sprendimą, kuriuo jo adresatui skiriama finansinė bauda, jeigu šis sprendimas jam įteikiamas kartu nepateikiant pirmesniame punkte nurodytų sprendimo dalių vertimo į jam suprantamą kalbą ir nesuteikiama galimybė prireikus gauti tokio vertimo (2021-10-06 sprendimas byloje C-338/20).